Statuten

Statuten Welsh Belgium

HET BELGISCH WELSH PONY EN COB STAMBOEK
Afgekort : “Welsh Belgium”

STATUTEN

De stichters van de VZW Welsh Belgium” opgericht op 5 maart 1966 zijn :

De Heer Jacques Le Boeuf, beheerder van maatschappijen, Berkenhof, Asse te Heide.
Graaf Eric de Villegas de Clercamp, Bankdirecteur, Kasteel van Bever, Strombeek-Bever
Gravin d’Hanis de Moerkeke, zonder beroep, Ferme Saint Martin, Houtain le Val.
Mej. Isabelle d’Hanins de Moerkerke, zonder beroep, Ferme Saint Martin, Houtain le Val .
De Heer Louis Verriest, beheerder van maatschappijen, Marktstraat, 80 1000 Brussel,
Allen van Belgische nationaliteit, verklaren hierbij, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, een vereniging zonder winstoogmerk te stichten.

Tijdens de algemene vergadering van 13 maart 1999 werd beslist dat:
Mevrouw Anita Aerts-Thys is bevoegd om alle volmachten te tekenen in naam van “Welsh Belgium” vanaf 1 april 1999 Tijdens de algemene statutaire vergadering te Nivelles van 11 maart 2002 van de VZW Welsh Belgium werd beslist dat het adres van de sociale zetel wijzigt naar Slameuterstraat, 43 2580 PUTTE, Arrondissement Mechelen.

Tijdens de algemene statutaire vergadering van 8 maart 2003 werd eveneens beslist dat alle Sectie K veulens, geboren vanaf 2003 kunnen worden ingeschreven in het Belgisch Welsh Pony en COB stamboek afgekort “ Welsh Belgium” als ze een minimum van 12,5 % welsh bloed voeren (in navolging van het moederstamboek , WP&CS)

Benaming
Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Het Belgisch Welsh Pony Stamboek” afgekort “Welsh Belgium”.

Maatschappelijke Zetel
Artikel 2. De zetel der vereniging is gevestigd te 2580 Putte, Gerechtelijk Arrondissement Mechelen, Slameuterstraat 43. Hij kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, naar elders in België worden overgebracht.

Doel
Artikel 3. De vereniging beoogt het bewaren in zuivere staat en fokken van de Welsh Mountain Pony, de Welsh Pony, de Welsh Pony Cob Type, de Welsh Cob, en bijkomstig, de controle over alle gekruiste Welsh Ponys.
De vereniging tracht, het gestelde doel te bereiken door het aanleggen en het bijhouden van een stamboek en zijn bijlagen.
Het beleid van de fokkerij, de keuring en de inschrijving van de ponys in het stamboek en zijn bijlagen, worden geregeld door een speciaal en afzonderlijk reglement.
De vereniging mag, met het oog op het bereiken van haar doelstelling, alle nodige maatregelen treffen, zowel in het belang van haar leden, als in haar eigen belang.
Enkel de vereniging is bevoegd om door haar Raad van Bestuur keurmeesters aan te duiden, die door haar aangenomen en aanbevolen zijn.
Zij mag eveneens alle giften en legaten aanvaarden om haar doel te bereiken en zich aansluiten bij gelijkaardige verenigingen.
Aanvullend heeft de vereniging tot doel het afleveren van stamboekcertificaten (paspoorten).

Duur
Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht; zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Lidmaatschap
Artikel 5. Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum aantal van drie.
Er mag geen discriminatie bestaan tussen leden.
Artikel 6. De vereniging mag personen die zich onderscheiden hebben in één van de takken der fokkerij van huisdieren of in de zoötechnische wetenschappen, als ereleden aannemen.
£Artikel 7. De vereniging heeft werkende en toetredende leden.
De bijdrage van de werkende en de toetredende leden worden jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld.
Deze bijdrage mag de som van 200,00 euro per jaar niet overschrijden.
De ereleden betalen geen bijdrage.
De leden die hun bijdrage niet betalen zullen beschouwd worden als ontslagnemend, tenzij dat de eerstvolgende vergadering er anders over beslist.
De toetredende leden kunnen genieten van de diensten van de vereniging, maar zij zijn niet stemgerechtigd en ze onderwerpen zich aan de doelstellingen van de vereniging.
De Raad van Bestuur kan zowel natuurlijke personen als rechtspersonen als leden aanvaarden.
Al de leden verbinden zich door hun aansluiting bij de vereniging door de betaling van het lidgeld tot het onvoorwaardelijk aanvaarden en eerbiedigen van haar statuten, reglementen en beslissingen.
Artikel 8. Het staat de leden vrij op elk tijdstip uit de vereniging te treden. Daartoe dienen zij een aangetekende brief aan de Raad van Bestuur te zenden.
Artikel 9.De uitsluiting van een lid kan alleen uitgesproken worden door een algemene ledenvergadering. Dit gebeurt door geheime stemming en tweederde-meerderheid der aanwezige stemmen, nadat het lid, waartegen de maatregel schijnt te moeten getroffen worden, gehoord werd of verzocht werd een verklaring af te leggen.
De leden die ontslag nemen of worden uitgesloten, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen geen opgave of overlegging van rekeningen, noch verzegeling of inventaris van het bezit van de vereniging vorderen.
Artikel 10. Op de zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam , de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.
Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging .
Overeenkomstig art.9 van het KB van 26.06.2003, dienen zij hiertoe een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van de dokumenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst.

BESTUUR
Artikel 11. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, benoemd voor vier jaar door de algemene vergadering en door haar te allen tijde herroepbaar. Hun ambt is niet bezoldigd.
Artikel 12.De bestuurders verplichten zich niet persoonlijk ten overstaan van de verbintenissen van de verenging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering in hun mandaat.
Artikel 13. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder; hij kan ook een ondervoorzitter kiezen en andere functies toevertrouwen aan de bestuurders. Hij kan eveneens een erevoorzitter kiezen onder de bestuurders of onder de ereleden. Indien hij echter gekozen werd onder de ereleden, is hij niet stemgerechtigd.
Artikel 14. De Raad van Bestuur vergadert telkens als de belangen van de vereniging zulks eisen of op verzoek van twee bestuurders, ingevolge samen roeping door zijn voorzitter en of onder voorzitterschap van de laatste of ingeval hij weerhouden is, van één door zijn collega’s aangeduide bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodiging.
Artikel 15. De Raad van Bestuur mag slechts beslissingen nemen indien de helft van zijn leden aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking der stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend.
Beslissingen in verband met personen , in bijzonder aangaande benoemingen, ontslagen, schorsingen en uitsluitingen, welke overeenkomstig de wet van 25 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 Mei 2002, niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden worden door de Raad Van Bestuur genomen door geheime stemming. Bij andere beslissingen gebeurt de stemming slecht geheim wanneer minstens één lid van de Raad van Bestuur hierom verzoekt.
Artikel 16. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een proces-verbaal, door de meerderheid van de leden die aanwezig geweest zijn bij de beraadslaging en gestemd hebben, ondertekend, en in een bijzonder register ingeschreven. Uittreksels of kopijen worden geldig ondertekend door twee leden van de Raad van Bestuur.
Artikel 17. De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen, en schikkingen te treffen die de vereniging aanbelangen. Hij stelt reglementen op, benoemt experten en keurmeesters. Hij is bevoegd voor alle handelingen welke niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Artikel 18. De Raad van Bestuur mag allerlei bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meerdere van zijn leden of aan elk ander mandataris van zijn keuze, en namelijk de opening van alle bankrekening en hun werkingen, daarin inbegrepen de werking der kredieten, de opening van alle postchequerekeningen en de werking van deze, de opsomming zijnde alleen maar opsommend en niet beperkend.
Artikel 19. Alle rechtsvorderingen van de vereniging, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig vervolgd uit naam van de Raad van Bestuur, door de voorzitter of de bestuurders daarvoor aangeduid.
Artikel 20. Alle handelingen die de vereniging verplichten, alle bevoegdheden en volmachten worden door drie leden van de Raad van Bestuur ondertekend, bij gebrek aan machtiging gegeven door een bijzondere beslissing van de Raad van Bestuur; deze zullen zich niet moeten verantwoorden tegenover derden over een vroegere beslissing van de raad.

Algemene vergadering
Artikel 21.De Algemene vergadering is samengesteld uit de werkende, en toetredende leden.
Enkel de werkende leden zijn stemgerechtigd.
De algemene vergadering is het hoogste gezag der vereniging. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden :
1. de wijziging van de statuten
2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders
3. de kwijting van de bestuurders
4. de goedkeuring en de begroting en van de rekening
5. de ontbinding van de vereniging
6. de uitsluiting van een lid
7. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
8. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
Artikel 22. Er zal minstens één algemene vergadering per jaar plaatsvinden in de maand maart.
Elke vergadering wordt gehouden op plaats, dag en uur in de uitnodiging vermeld.
Hebben recht alle vergaderingen en algemene vergaderingen bij te wonen , doch zonder stemgerechtigheid :
De ambtenaren die hiertoe door de bevoegde Overheid werden aangeduid. De bevoegde Overheid is deze die toezicht heeft over het behoud van de erkenning voor het bijhouden van stamboeken en het afleveren van zoötechnische certificaten.
Artikel 23. De leden worden tot de vergadering uitgenodigd door de Raad van Bestuur, hetzij mondeling, hetzij door gewone brief, per fax, elektronische post of elk ander communicatiemiddel aan elk lid, minstens acht dagen voor de vergadering gezonden.
De uitnodiging vermeldt de dagorde. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten in de dagorde vermeld.Artikel 24. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de ondervoorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan.
Artikel 25. Elk lid heeft het recht op de vergadering aanwezig te zijn en eraan deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij vertegenwoordigd bij geschreven volmacht, door een ander lid.
Geen enkele gevolmachtigde mag niet meer dan twee stemmen uitbrengen .
Alle leden zijn gelijk stemgerechtigd, elk heeft één stem.
De ereleden zijn niet stemgerechtigd.
Artikel 26. In algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde leden zij, en haar beslissingen worden bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Voor het goedkeuren van de statuten en van verkiezing van personen gebeurt de stemming geheim
Uitzondering makend op voorgaand artikel, worden de beslissingen van de vergadering aangaande wijziging der statuten, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding van de vereniging slechts genomen bij middel van de speciale voorwaarden in verband met aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in artikels 8,12 en 20 van bovengenoemde wet.
Artikel 27.De beslissingen van de algemene vergadering worden in een speciaal register opgetekend, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, evenals door de leden die zulks verlangen en bewaard in de zetel der vereniging, waar elk lid er kennis kan van nemen, maar zonder verplaatsing van de registers.
De kopijen of uittreksels van deze processen-verbaal worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 28. Elk jaar, op 31 december, en voor de eerste maal op 31 december negentienhonderd zesenzestig, wordt de rekening van het afgelopen dienstjaar afgesloten en de begroting van het volgende dienstjaar opgemaakt.
Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de maand maart.
Artikel 29.. In geval van ontbinding wordt het patrimonium toegekend aan een vereniging welke dezelfde doeleinden nastreeft, onder voorbehoud van de goedkeuring van de bevoegde Overheid. De zoötechnische gegevens worden binnen de vijf werkdagen overgedragen aan de Dienst die door de bevoegde Overheid is aangeduid.
Artikel 30: 1. In geval van betwisting wordt de voorkeur gegeven aan de nederlandstalige versie van deze statuten.

2. Voor alle punten die niet uitdrukkelijk voorzien zijn in huidige statuten wordt verwezen naar de Wet van 27 juni 1921 op de vzw’s, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en naar de uitvoeringsbesluiten.