Intern reglement

Intern Reglement van Welsh Belgium

1. Om stemrecht te hebben op de Algemene vergadering en hieraan deel te nemen, dient het lidgeld uiterlijk toe te komen op het secretariaat zoals dit is vermeld op de uitnodiging voor de Algemene vergadering. Het rekeninguittreksel dient hiervoor als bewijs indien dit lidgeld is overgeschreven. Alleen als Uw lidgeld is betaald voor de hierboven aangehaalde termijn, heeft U stemrecht op de Algemene Vergadering.

2. Iedereen, die werkend lid is van de vereniging van het lopende jaar, kan zijn kandidatuur stellen als bestuurslid van Welsh Belgium. Deze kandidatuur dient uiterlijk toe te komen op het secretariaat Zoals dit is vermeld op de uitnodiging van de Algemene vergadering. Deze kandidaten dienen eveneens een Curriculum Vitae op te stellen en te sturen naar het secretariaat van Welsh Belgium. Dit Curriculum Vitae zal worden voorgelezen op de Algemene Vergadering.

3. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.

4. Aan het dagelijks bestuur wordt een volmacht verleend voor verrichtingen tot een maximum bedrag van 400 Euro. Bankopdrachten voor grotere verrichtingen dienen te worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

5. Een lid, dat een activiteit wenst te organiseren en daarbij wenst gebruik te maken van de naam en/of de steun van de vereniging dient daartoe uiterlijk vier volle maanden vooraf een dossier te bezorgen aan de secretaris of de voorzitter. Dit dossier dient te omvatten : - Aard, datum en adres van de geplande aktiviteit. - Een goedkeuring vanwege de plaatselijke overheid - Een verklaring vanwege de inrichter waaruit de goedkeuring van de terreineigenaar(s) blijkt

6. Een lid welk bewust handelingen verricht welke de goede werking van de vereniging schaadt, stelt zich bloot aan tijdelijke schorsing bij beslissing van de Raad van Bestuur, al dan niet gevolgd door uitsluiting bij beslissing van de Algemene vergadering.

7. Een lid van de Raad van Bestuur of van de vereniging, hetwelk bewust publieke uitspraken doet of handelingen verricht welke de goede werking of de goed naam van de vereniging schaden of kunnen schaden, of hetwelk weigert zich neer te leggen bij beslissingen van de raad van Bestuur of de Algemene vergadering, zal zich daarover schriftelijk bij de voorzitter dienen te verantwoorden. Deze zal de verantwoording de daaropvolgende vergadering aan de raad van bestuur voorleggen die in voorkomend geval zal beslissen aangaande mogelijke sancties. In ernstige gevallen of bij herhaling kunnen deze leiden tot een tijdelijke schorsing, in afwachting van een beslissing aangaande een mogelijke uitsluiting door de algemene vergadering.

8. Indien een bestuurslid van Welsh Belgium niet kan aanwezig zijn op de volgende bestuursvergadering, is hij verplicht om dit ten spoedigste na ontvangst van de uitnodiging te verwittigen aan het secretariaat van Welsh Belgium. Indien hij dus niet heeft verwittigd van zijn afwezigheid, wordt hij verwacht op de volgende bestuursvergadering.

9. Bestuursleden, die tijdens het uitoefenen van hun mandaat of na het beëindigen van hun mandaat, die documenten of copieën van documenten ( vb. Boekhouding, verslagen van de Raad van Beheer of Algemene Vergadering enz.) verspreiden zonder hiervoor de toestemming te hebben gevraagd aan de Raad van Bestuur, kunnen hiervoor gesanctioneerd worden door de Raad van Bestuur. Als dit gebeurt, zal er een geldboete worden opgelegd aan de schuldige.

10. Elk bestuurslid dient zich te houden aan de beslissingen welke werden genomen op de bestuursvergadering.

11. Elke hengst kan ter veterinaire keuring worden aangeboden om een deklicentie te bekomen. Hiervoor dient de eigenaar de desbetreffende formulieren aan te vragen aan het secretariaat en de door de eigenaar aangestelde dierenarts, zal de veterinaire keuring uitvoeren.  Deze hengst dient ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek en de eigenaar van de hengst dient werkend lid te zijn van dit stamboek.   Dit kan gebeuren voor gelijk welke hengst, als deze hengst wordt aangeboden voor het dekseizoen waarin hij twee jaar of ouder wordt.

12. Alle leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor de maximum termijn van 4 jaar zoals voorzien in artikel 11 van de statuten.

13. Om geldig te stemmen op de Algemene vergadering voor de verkiezing van de Raad van Bestuur, is het noodzakelijk om voor het aantal kandidaten te kiezen als er open plaatsen zijn in de Raad van Bestuur.

14. Iedereen kan klacht indienen; Indien de Raad van Bestuur het nodig acht hiervoor juridische inlichtingen te nemen, en als blijkt dat deze klacht ongegrond is, dan betaalt de persoon die de klacht indiende, de gehele factuur van de kosten hieraangaande.

15. Een nieuw lid, dat pas zijn lidgeld betaalt vanaf 1 september, is lid voor het volgende jaar. Deze krijgt echter wel zijn Welsh News vanaf september van het lopende jaar. LET OP ! Indien er in het jaar van betaling, alsook het jaar daarop volgend veulens worden geregistreerd, dient U voor beide jaren lidgeld te betalen.

16.Een veulen kan slechts worden ingeschreven in het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek, als de moeder eveneens is ingeschreven in dit stamboek, uitgezonderd wanneer het een sectie Part Bred K veulen betreft waarvan de moeder geen stamboekpapieren heeft of de moeder is ingeschreven in een ander erkend stamboek.

17. Indien een pony overleden is, dient het paspoort of het stamboekpapier te worden opgestuurd naar het secretariaat van Welsh Belgium; hiervoor worden geen kosten aangerekend.

18. De laattijdige betalingen. Betalingen, welke op het secretariaat langer dan 1 maand achterwege blijven na het opsturen van de desbetreffende papieren, zullen door het secretariaat worden verwittigd met een schrijven. Deze personen krijgen een eerste verwittiging en er wordt een supplement van 6.20 Euro aangerekend. Een tweede verwittiging zal aangetekend gebeuren en zal een supplement van 13 Euro betekenen. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om deze supplementen aan te passen. Indien de betaling nog niet is gebeurd binnen de 4 weken na de aangetekende zending zal een laattijdigheidsintrest worden aangerekend aan de wettelijke intrestvoet,met een minimum van 50 Euro.

19. Familielidmaatschap : Dit wordt afgeschaft. Ieder lid betaalt voor zichzelf.

20. Het is geraadzaam om bij de verkoop van een pony door het stamboek de eigendomsoverdracht te laten bekrachtigen. De kosten voor deze eigendomsoverdracht vallen ten laste van de verkoper (of bepaald zoals overeengekomen tussen verkoper en koper).

21. Het Bestuur van Welsh Belgium heeft altijd het recht om een pony te meten of te hermeten, eender of het nu om een merrie of een hengst gaat.

22. Het Bestuur van Welsh Belgium heeft ten allen tijde het recht om DNA-controles te doen bij ponies, ingeschreven in haar registers om zodoende de afstamming te controleren. Indien blijkt dat de afstamming niet correct is zal een onderzoek worden ingesteld. De aansprakelijke betaalt de kosten + een boete van 500 Euro.

23. Indien een veulen wordt verkocht vooraleer het paspoort is toegekomen bij de fokker, kan altijd een bewijs worden geleverd door het stamboek dat het stamboekbewijs van het veulen in aanvraag is.

24. De kosten voor een overdracht van een pony naar een nieuwe eigenaar bedragen 15 Euro als men toetredend of werkend lid is bij het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek; indien men geen lid is van Welsh Belgium, bedragen de kosten 80 Euro. 

25. Alle hengstenhouders kunnen de dekbonnen voor hun goedgekeurde hengst aanvragen en dienen deze vooraf te betalen. Elke dekbon  kost 17,50 Euro. Er is geen afdracht meer per dekking aan het stamboek.

26. Ieder lid die de boekhouding en de boekhoudkundige stukken wil inkijken, kan dit doen na de Algemene Vergadering.

In geval van betwisting is steeds de Nederlandstalige versie van de statuten en reglementen doorslaggevend en van toepassing.

Toevoeging aan het Intern reglement over gebruik van sociale media en internet aangaande Welsh Belgium.        
1. Geen lid van Welsh Belgium zal zich gedragen op een manier die afbreuk doet aan het karakter of schadelijk is voor de belangen van Welsh Belgium of zich schuldig maken aan zo’n gedrag. In het bijzonder(, zonder hierbij afbreuk te doen aan voorgaande, algemene regel) zal geen enkel lid zich op een beledigende of onaangename manier gedragen tegenover Welsh Belgium, een van haar leden, een persoon op een show of op een andere locatie waar de Welsh Belgium zaken worden behandeld of via sociale media of internet of via een publicatie in eender welke vorm of via een andere schriftelijke of elektronische vorm.

2. Welsh Belgium erkent het belang van het internet en sociale mediasites zoals Facebook, Twitter, Linkedin, homepages op internet, chatrooms, messaging-diensten en alle andere vormen van elektronische communicatie en de rol die 'sociale media' spelen in het dagelijks leven van leden. Deze toevoeging aan het Intern reglement herinnert de leden eraan dat de regels van Welsh Belgium van toepassing zijn op leden bij het gebruik van sociale media en internet. Het niet naleven van deze toevoeging aan het Intern reglement of andere regels (statuten, intern reglement, showreglement, foktechnisch reglement, …) van Welsh Belgium kan leiden tot disciplinaire maatregelen tegen een lid.  Dit geldt ook voor personen die een officiële functie bekleden binnen Welsh Belgium (medewerkers,  juryleden,  ringmeesters enz)

3. U moet er zich van bewust zijn dat Welsh Belgium eens om de zoveel tijd internetzoekopdrachten zal uitvoeren om posts terug te vinden die refereren naar Welsh Belgium en haar leden.

4. U moet er desgevallend voor zorgen dat uit elk materiaal dat u verzendt of post op sociale media duidelijk blijkt dat het uw eigen mening en niet die van Welsh Belgium betreft.

5. U mag geen materiaal posten of verzenden dat de naam of reputatie van Welsh Belgium, haar leden of voormalige leden zou kunnen schaden of dat denigrerend is voor het karakter of nadeel van de belangen van Welsh Belgium.

6. U mag geen materiaal betreffende Welsh Belgium, leden of voormalige leden of hun paarden of pony's, of hun zakelijke of privéleven posten of verzenden of die anderszins zouden kunnen worden geassocieerd met Welsh Belgium, wat:
a) bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aansprakelijk voor het aanzetten tot rassenhaat, discriminerend, dreigend, schandelijk, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen, in strijd met de privacy is of die ergernis, leed of ongemak kan veroorzaken.
b) overeenkomt met gedrag dat in strijd is met de regels (statuten, intern reglement, showreglement, foktechnisch reglement, …) van Welsh Belgium, daartoe aanzet of aanmoedigt, wat overeenkomt met crimineel gedrag of dat aanleiding kan geven tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid, wat op een andere manier in strijd komt met de wetgeving, wat een inbreuk maakt op de rechten van een derde partij in Vlaanderen, België of een ander land.

7. Elke inbreuk op deze toevoeging komt overeen met een inbreuk op het Intern reglement en zou er ook toe kunnen leiden dat Welsh Belgium een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure instelt.

8. Deze toevoeging overlapt deels met de eerder bestaande regels (statuten, Intern reglement, showreglement, foktechnisch reglement, …) van Welsh Belgium en kan geenszins leiden tot een beperkende interpretatie van die regels.
Welsh Belgium is altijd bereid te luisteren naar de standpunten of opmerkingen van de leden.

Fokdieren die door stamboekverenigingen worden ingeschreven in stamboeken en de nakomelingen die met levende producten van die fokdieren zijn geproduceerd, kunnen zonder discriminatie op grond van het land van hun herkomst worden ingeschreven of komen in aanmerking voor inschrijving in het door onze stamboekvereniging bijgehouden stamboek van hetzelfde ras.