Wetgeving

Wetgeving Welsh Belgium

Wanneer voldoe ik aan de wettelijke eisen ?
14-11-2009
- voorzien van een chip;
- voorzien van een EG conform paspoort;
- die geregistreerd zijn in de databank van de BCP (de eigenaars hebben bijgevolg een mutatieluik ontvangen)
De eigenaars van de paarden die niet aan alle voornoemde voorwaarden voldoen stellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolgingen (zware boeten en eventuele inbeslagname van het paard) en zullen hun paarden vanaf 01/01/2010 niet meer kunnen laten slachten voor menselijke consumptie.
De eigenaars die twijfelen of hun paarden geregistreerd zijn in de databank of die nog geen mutatieluik hebben ontvangen, nemen best contact op met:
Welsh Belgium
Mevr. A. Aerts
Slameuterstraat 43,
2580 PUTTE
Tel. + fax. : 015/76.01.08
E-mail: welsh.belgium@skynet.be
De eigenaars van de stamboekpaarden die over geen paspoort beschikken nemen best contact op met hun stamboek: BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET FEDERAAL VOEDSELAGENTSCHAP

Wetgeving: Attest voor vervoer van paarden
Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van paarden 
Een heleboel Welsh pony liefhebbers hebben een tijdje geleden een voorlopig getuigschrift aangevraagd voor het vervoer van paarden. Het getuigschrift van vakbekwaamheid is verplicht voor iedereen die, als bestuurder of als verzorger, commercieel vervoer van landbouwhuisdieren uitvoert. Om dit getuigschrift te behalen dient men te slagen voor een examen. Omdat er tot nog toe geen examens in België beschikbaar waren, werden er door de Dienst Dierenwelzijn voorlopige getuigschriften afgeleverd met een beperkte geldigheidsduur. In deze situatie is recent verandering gekomen. De publicatie van het koninkrijk besluit van 13 juni betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren maakt de organisatie van examens mogelijk. De eerste examens vonden reeds plaats in september. Vanaf nu zullen er op geregelde basis examens georganiseerd worden. Indien U een definitief getuigschrift van vakbekwaamheid wenst te behalen zult U aan dit examen moeten deelnemen. Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op volgende website : www.diereninformatie.be/veetransport Op deze website kan U ook het handboek vinden dat gekend moet zijn voor het examen. U dient het algemene gedeelte te kennen, plus de specifieke gedeelten over de diersoorten waarvoor U examen wenst af te leggen. Op het einde van het handboek bevindt zich een lijst van alle mogelijke vragen die kunnen gesteld worden. De papieren exemplaar wordt VOOR ONZE LEDEN VAN WELSH BELGIUM GRATIS TER BESCHIKKING GESTELD en is te bekomen op het secretariaat van Welsh Belgium. Er worden eveneens opleidingen aangeboden als voorbereiding op het examen. Het staat U vrij één van deze opleidingen te volgen of niet. U kunt voor deze opleidingen o.a. terecht op de website van www.nacvzw.be bij de rubriek 'vervoerder van dieren'. Als U dit aanklikt, ziet U de verschillende locaties waar de cursus zal worden gegeven, alsook het inschrijfformulier ervoor.

Wetgeving attest voor vervoer van paarden
Elk erkend vervoerder van dieren dient te beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid; dit volgens de Europese Verordening 1/2005 betreffende de bescherming van dieren tijdens vervoer.
Hierover bestaat een boek.
Men maakt een duidelijk onderscheid tussen het commercieel vervoer en niet-commercieel vervoer. Commercieel transport houdt in : vervoer bij handel van paarden, vervoer bij aankoop of verkoop van een paard, vervoer voor derden. Indien U een paard vervoert van derden heeft U best een getuigschrift van vakbekwaamheid op zak. Als men commercieel vervoert, dient het voertuig gekeurd te zijn, alsook over een bekwaamheidsattest te beschikken, alsook de toelating te hebben als vervoerder.
Indien men niet-commercieel vervoer doet van paarden (uw eigen paarden of pony's voor vervoer naar prijskampen of verplaatsen van de ene wei naar de andere), dient U op Belgisch grondgebied NIET te beschikken over dergelijk attest. Echter, gaat U naar het buitenland, dan bent U verplicht om dit attest te bezitten omdat deze Europese verordening in elke lidstaat anders wordt geïnterpreteerd. In Nederland bij voorbeeld zal de politie al vragen om dit document voor te leggen bij controle. Gaat U naar een keuring op Belgische bodem, dan bent U in orde als U niet beschikt over dit attest. Indien U paarden naar het slachthuis brengt of paarden vervoert die verkocht zijn, dan dient men wel over het attest te beschikken. Op de vraag of men na het bekomen van eventueel prijzengeld op de keuring men over dit getuigschrift dient te beschikken bij NIET-COMMERCIEEL VERVOER, kunnen we meedelen dat U dit niet nodig heeft binnen de grenzen van België.
Er wordt door de overheid een examen afgenomen voor het bekomen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor vervoer van dieren. Deelname aan dit examen kost 100 Euro. Indien men is gebuisd, betaalt men 75 euro voor herexamen van de module waarvoor men is gebuisd. Voorlopig is men niet in de mogelijkheid om het examen af te leggen om dit attest te bekomen omdat er in België een communautair probleem is maar de wet is al wel van toepassing sinds 1 januari 2008. Het examen bestaat uit 15 vragen over het algemeen kennisgedeelte; men is geslaagd vanaf 9/15; daarbij komend is er per diersoort ook nog een gedeelte van 10 vragen per soort waarvoor men het resultaat van 6/10 dient te hebben. Voor transport op lange afstanden komen er nog eens 5 vragen bij en is men geslaagd vanaf 3/5. U kunt een cursus gaan volgen vooraleer aan dit examen deel te nemen maar de cursus is niet verplicht. De overheidslocaties voor het afnemen van het examen zijn : DRONGEN, TORHOUT, ROESELARE, LEUVEN, GEEL, LIER EN BOCHOLT.
Toch wordt aangeraden om 'de aanvraag voorlopig getuigschrift van vakbekwaamheid' in te vullen en aan te vragen. Het kost U niets en U bent voorlopig in orde. Binnen de 14 dagen na aanvraag wordt dit attest U toegestuurd. U vindt dit document eveneens op de website Zonder voorlopig getuigschrift loopt U risico op boete. Welsh Belgium raadt haar leden aan om zich in orde te stellen met de wetgeving ! Hier kunt u het formulier Aanvraag voorlopig getuigschrift van vakbekwaamheid.

Aanvraagen registratie oudere pony's
01/02/2011
Voor de oudere Welsh pony's waarvan de chipgegevens nog niet zijn opgenomen in de Belgische databank, is het nog steeds mogelijk om beroep te doen op ons stamboek aangaande de identificatie (chippen met registratie in de databank) maar U dient nu het bijgevoegde formulier in te vullen. Zodoende zal voor iedere pony die nog niet in orde is met de Belgische wetgeving aangaande de identificatie, en dus ook voor elke pony die geïmporteerd wordt vanuit een ander land naar België, de dierenarts de chip controleren bij dit dier (als dit dier al over een chip beschikt) of anders een chip inplanten, alsook de schets maken voor dit dier op het identificatieformulier en dit te handtekenen en zijn stempel toe te voegen op dit document. Eigenlijk is dit exact dezelfde formule voor de oudere pony's als diegene die we gebruiken voor de veulens. Uiteraard zal er voor de pony's die al over een paspoort beschikken, alleen maar bijkomende informatie (zoals bv. de eigendomsoverdrachten) worden ingevuld in het reeds bestane paspoort en wordt er GEEN bijkomend paspoort afgeleverd als de pony hierover reeds beschikt. DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE IS DUS VOLLEDIG AFGELOPEN EN IS NIET MEER MOGELIJK !
Nog even het verloop schetsen :
Net zoals het bij de veulens het geval is, dient U dus eerst het 'AANVRAAGFORMULIER' in te vullen en toe te sturen naar ons secretariaat van Welsh Belgium, samen met het originele paspoort van Uw nieuwe Welsh pony. Ons secretariaat van Welsh Belgium zal de aanvraag voor identificatie uitvoeren. De eigenaar krijgt dan een factuur ten bedrage van 42,99 euro van de Belgische Confederatie van het Paard voor het levenslang bijhouden van de chipgegevens in de Belgische databank. Nadat de eigenaar deze factuur betaalt heeft, ontvangt hij zelf het identificatieformulier van de Confederatie. DE EIGENAAR VERWITTIGT ZELF DE DIERENARTS EN VRAAGT OM DE WELSH PONY TE KOMEN IDENTIFICEREN. Nadat de dierenarts het ingevulde en gehandtekende identificatieformulier heeft teruggestuurd naar ons secretariaat van Welsh Belgium, kan de secretaresse van Welsh Belgium de identificatie 'definitief melden aan de databank' en U krijgt het mutatiedocument van de Belgische confederatie terug. Het paspoort is vervolledigd door ons secretariaat van Welsh Belgium en wordt opnieuw aan de eigenaar van de Welsh pony verzonden ! Het mutatiedocument is het bewijs dat de IDENTIFICATIE volledig in orde is voor Uw Welsh pony of Cob !
Verder is het wettelijk verplicht dat de pony's voor een uitgebreid aantal redenen 'moeten uitgesloten worden voor de slacht.' We zullen de tabel publiceren in ons blad van Welsh Belgium. BELANGRIJK : indien uw veulen ouder is dan 6 maanden of op het einde van het geboortejaar, dient de identificatie VOLLEDIG te zijn afgerond. Indien dit NIET het geval is, dient dit veulen zowieso te worden uitgesloten voor de slacht, ook al heeft U dit destijds bij de aanvraag anders aangeduid. LET DUS OP DAT DE PROCEDURE VOOR UW VEULENS TIJDIG IS BEEINDIGD ! U HEEFT DIT ZELF IN DE HAND DOOR CONTROLE UIT TE VOEREN OP UW DIERENARTS !

Inschrijven van veulens in het stamboek en opname in de databank.
Stamboekregistratie veulens.
Voor de aangifte van de geboorte blijven de gekende dekkaarten-geboorteberichten of zoötechnische formulieren behouden. Beschikt U over een buitenlands dekbewijs (dit wil zeggen, elk dekbewijs dat niet is afgeleverd door Welsh Belgium), dan dient U blijvend het aanvulformulier bij de geboorte toe te sturen, samen met de originele dekbon naar het secretariaat van Welsh Belgium ! Met het aanvulformulier geboorte kunnen de ontbrekende gegevens aangevuld worden. Het gaat onder andere om de aanduiding van de sanitair verantwoordelijke, het al of niet toegelaten zijn tot de voedselketen en de specificaties omtrent de signalementopname. Wanneer het veulen betreft dat bedoeld is om in het jaar van de geboorte te worden geslacht, moet ook dat opgegeven worden.
De aangifte van de geboorte wordt correct gedaan door de dekkaart-geboortebericht goed in te vullen en samen op te sturen naar het secretariaat van Welsh Belgium, Slameuterstraat 43, 2580 PUTTE.

De signalementopname
De identificeerders moeten in principe dierenartsen zijn die een bijkomende opleiding gevolgd hebben. Hun gegevens zijn te vinden op een lijst die bijgehouden wordt door het Ministerie van Volksgezondheid. (lijst hierbij gevoegd) Uitgangspunt in het Koninklijk Besluit is dat de controles op het al of niet aanwezig zijn van een chip, de eventuele plaatsing ervan, het controleren van het signalement of de opmaak indien er nog geen is en het invullen van het identificatieattest, gebeurt door de erkende dierenartsen.

Kosten
De verplichte identificatie brengt een lastenverhoging mee voor de fokkers en eigenaars van de paardachtigen. De fokker ontvangt na betaling van de factuur van 58.21 euro,komende van de Belgische Confederatie van het Paard, het identificatiedossier. De fokker dient ZELF de identificeerder (dierenarts) te verwittigen en hem of haar te vragen om het veulen te komen schetsen en chippen. Nadien wordt het volledig ingevuld identificatieformulier opnieuw doorgestuurd naar het secretariaat van Welsh Belgium. kort nadien zal de fokker het paspoort van zijn veulen, alsolk het mutatiedocument ontvangen. Na ontvangst van het mutatiedocument bent U wettelijk in orde ! LET OP ! Uw veulen dient uiterlijk 6 maanden na de geboorte volledig te zijn geïdentificeerd ! Is dit niet het geval, dan wordt Uw veulen uitgesloten voor de slacht ! Elk veulen, op welk tijdstip dan ook geboren, dient uiterlijk in het jaar van geboorte te zijn geïdentificeerd, ook al is de termijn korter dan 6 maanden na de geboorte.De kost voor de registratie in het stamboek is een derde financieel aspect. Op de keper beschouwd is het inderdaad zo dat de nieuwe wetgeving geld kost. Het verschil van de kost voor de registratie of inschrijving tussen een stamboekpaardachtige en een andere wordt echter kleiner. Wie niet via een stamboek werkte, bleef voorheen van elke factuur gespaard. Door de inspanningen van de fokkersverenigingen (stamboeken) verdwijnt het verschil in registratie en inschrijvingskost tussen stamboeken en niet-stamboeken bijna helemaal.

Begrippenlijst:
° Encoderen: nieuw uitgevonden woord waarmee het inbrengen van de gegevens van de paardachtigen in de centrale databank aangeduid wordt.
° Identificatie volgens het Koninklijk Besluit: het controleren op de aanwezigheid van de chip of het inplanten ervan indien nog niet voorzien, het controleren van het signalement of het opmaken ervan indien er nog geen is, het opmaken van het identificatieattest, de aflevering van een mutatieluik en het paspoort.
° Centrale databank: computersysteem met de bij wet vastgelegde gegevens van de paardachtigen en de erbij betrokken personen. De databank moet consulteerbaar zijn door de bevoegde instanties.
° Dienst identificatie paardachtigen: de twee enige door de overheid en de beheerder van de centrale databank toegelaten afdelingen voor de administratie omtrent de identificatie en de encodering. De Vlaamse Confederatie en de Waalse Confederatie vullen deze opdracht in.
° Fokkersvereniging: een vereniging die door de overheid erkend is en die de bevoegdheid gekregen heeft om het stamboek van een bepaald paarden-of ponyras bij te houden.
° Stamboek: de drager van de informatie over dieren en de erbij betrokken personen met het oog op de organisatie van de selectie activiteit.
° Sanitair verantwoordelijke: de persoon die, als eigenaar of houder, permanent of tijdelijk een onmiddellijk toezicht uitoefent op de paardachtige, ook tijdens het vervoer, op een verzamelplaats of in het slachthuis. Het mag maar één iemand zijn het moet een natuurlijk persoon zijn.
° Status van het paard: de melding of de paardachtige aan het einde van zijn leven toegelaten is tot de voedselketen of niet. Standaard wordt het statuut 'toegelaten' toegekend. Wijziging kan als de eigenaar dit wenst of na toedienen van bepaalde medicatie. Veranderen van 'uitgesloten' naar 'toegelaten is niet mogelijk.
° Het mutatiedocument: nieuw document waarmee volgende zaken doorgegeven moeten worden aan de centrale databank: de wijziging van de eigenaar of de sanitair verantwoordelijke of de wijziging van hun gegevens; de definitieve uitvoer of sterfte van de paardachtige; de verandering van de status van 'toegelaten tot de menselijke consumptie' naar 'niet-toegelaten'. Dit alles kan U laten aanpassen door Uw stamboeksecretariaat van Welsh Belgium.
° Het EG conform paspoort: het document dat elke paardachtige verplicht moet hebben volgens de EG beschikkingen 93/623/EG en 2000/68/EG. Ze mogen enkel afgeleverd worden door instanties die daartoe erkend zijn door de overheid. De vorm is niet vastgelegd maar wat de inhoud betreft moeten volgende zaken voorkomen: de gegevens van de eigenaar, de identiteit van de paardachtige, identiteitcontroles, vaccinaties, gezondheidsonderzoeken in laboratoria, toegediende geneesmiddelen in combinatie met de status, de geldigheid van het document.
° Equipas: paspoort voor niet-stamboekpaarden. De afstamming wordt niet vermeld en is op een uitzondering na verloren, ook als de paardachtige later toch in de fokkerij gebracht wordt. De commerciële waarde ligt lager voor een niet-stamboekpaardachtige.
° Dekkaart-geboortebericht: document dat voor stamboekpaardachtigen door de hengstenhouder of insiminator afgeleverd wordt aan de fokker van het veulen. Het is nodig voor de aangifte van de geboorte van een veulen bij een stamboek. Inschrijven van veulens in het stamboek en opname in de databank

Artikel over Chippen, Databank en Mutatieluik
Sinds geruime tijd is iedere paarden-, pony-, of ezels-liefhebber druk bezig om uit te zoeken wat de Belgische Wet voorschrijft aangaande de Identificatie van de Paardachtigen. De veulens van 2007, de jaarlingen (geboren in 2006), alle paardachtigen voor de export evenals alle paarden die op de openbare weg komen en alle slachtpaarden dienden uiterlijk op 1 juli 2007 met de nieuwe Belgische wetgeving in orde te zijn. Dit wil zeggen dat deze paardachtigen moeten gechipt zijn, moeten voorzien zijn van een EG-conform paspoort (+ mutatieluik) en in de Belgische databank geëncodeerd (opgenomen) te zijn. Vanaf 1 juli 2008 dient elke paardachtige, die op Belgische bodem verblijft, volledig geïdentificeerd te zijn. We worden er allemaal mee geconfronteerd. Het eerste wat er bij de liefhebber opkomt is de verhoging van de kost van onze hobby of voor een aantal onder ons zal er beroepsmatig een extra kost mee gepaard gaan. Dit is absoluut een feit maar NIEMAND staat boven de Belgische Wet. Heeft U een Welsh pony, een BWP-er, een shetlander, een ezel of een zebra, de Belgische Wet is er voor iedere paardachtige die op Belgische bodem leeft. En zoals de voorzitter van de Vlaamse Confederatie (Dhr. R. Eerdekens) het zo netjes zegt : 'Niets moet, alles mag.' De vergelijking is als volgt : 'Indien je door het rode licht rijdt en de politie heeft je niet gezien, is er geen probleem'. 'Indien je door het rode licht rijdt en de politie heeft je opgemerkt, dan zal je een boete betalen. 'Het is ook op deze manier dat je als eigenaar van een Paardachtige moet redeneren. Zolang je geen controle hebt gehad met Uw paard is er geen probleem; het probleem stelt zich van zodra je een controle hebt.' Wil je dit risico nemen ?

Toch kan ik als stamboekverantwoordelijke van Welsh Belgium, (Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek) melden dat er in de meeste gevallen een goede samenwerking is tussen de dierenartsen en de Belgische stamboeken. De meeste dierenartsen verwijzen de liefhebber die in het bezit is van een raspaard terecht door naar het Belgische stamboeksecretariaat aangezien het grootste aantal stamboekpaarden en pony's door de desbetreffende stamboeken in de databank kunnen worden ingevoerd (geëncodeerd).
Tevens besteedt het stamboek de meeste aandacht aan het paspoort van Uw raspony of raspaard. Op het secretariaat wordt het paspoort nagekeken of het voldoet aan de wettelijke bepalingen. In de realiteit stellen we vast dat er een aantal paspoorten vanuit het buitenland niet voldoen aan de wettelijk voorziene criteria. Dan wordt dit reeds bestane paspoort aangevuld met de nodige documenten zodat U zonder vrees met Uw paard of pony de openbare weg op kunt. Tevens stempelt het secretariaat van het desbetreffende stamboek het paspoort af op de daarvoor voorziene plaatsen en indien nodig wordt de eigendomsoverdracht in het paspoort ook in orde gebracht op het secretariaat van de Belgische stamboeken. In het Paspoort van Uw paard of pony dient U als eigenaar vermeld te staan. Het secretariaat van het stamboek zorgt er eveneens voor dat de pony op een correcte manier met het juiste UELN-nummer in de Belgische databank wordt geëncodeerd (opgenomen). Een ander belangrijk voordeel dat U als eigenaar heeft om U wettelijk in orde te stellen is het feit dat U zelf controle heeft over de termijn. U zelf stuurt alles op naar het secretariaat van het Belgische paardenstamboek (en op het stamboekbureel worden alle formaliteiten zelf in orde gebracht) en de factuur voor het bijhouden van de gegevens in de databank van 42,99 Euro per pony krijgt U als eigenaar zelf op Uw thuisadres toegestuurd. U betaalt zelf deze factuur aan de databank vervolgens ontvant u het identificatiedossier en na dat dit ingevuld door de dierenarts, wordt teruggestuurd aan het secretariaat van Welsh Belgium, krijgt U het MUTATIELUIK.
LET OP ! U BENT PAS WETTELIJK IN ORDE VANAF HET OGENBLIK DAT U EEN MUTATIEDOCUMENT BEZIT VAN UW PAARDACHTIGE !
Beste liefhebber, het is als stamboekverantwoordelijke mijn plicht om ONZE RASPONY te beschermen. Dit is mijn taak die ik au serieux waarneem. Zorgt U als eigenaar ervoor dat uw RASPAARD ZIJN IDENTITEIT VAN HET RAS BEHOUDT ! Elke raspony die zijn identiteit verliest door het aanvragen van een Equipas (paspoort zonder afstamming) is één raspony minder, wat ik ten zeerste betreur. U als trotse en tevreden eigenaar van Uw viervoeter heeft gekozen voor een RASPAARD ! Neem Uw verantwoordelijkheid hierover en zorg dat de volgende generatie ook nog kan genieten van DATZELFDE RASPAARD WAAROVER U ZO TEVREDEN BENT ! Wij als Belgische stamboekverantwoordelijken REKENEN OP U !
De meeste Belgische paardenstamboeken zitten op geregelde tijdstippen met mekaar rond de tafel (in samenwerking met de Vlaamse Confederatie van het Paard) om de wettelijke bepalingen te bespreken en oplossingen te zoeken voor de problematiek aangaande het chippen en dergelijke zodat de Belgische paarden- en ponyliefhebber kan rekenen op de beste zorgen voor het in orde brengen conform de Belgische wetgeving. We trachten eveneens de tarieven voor paspoorten enz. zo laag mogelijk te houden om de Belgische fokker en eigenaar van Paardachtigen de mogelijkheid te geven om op de goedkoopste weg de grootst mogelijke service te geven aan onze leden. Neem van mij aan dat er in 2007 op elk Belgisch stamboeksecretariaat met volle kracht, dag en nacht met meer dan 100% inzet wordt gewerkt om zoveel mogelijk paardachtigen in orde te brengen qua chippen, paspoorten, databank enz. en alles in goede banen te krijgen. Er wordt geen enkele moeite en kost gespaard om een degelijke service te geven aan de leden ! Ikzelf als stamboekverantwoordelijke vind het mijn plicht om elke Welsh pony-eigenaar via de media op de hoogte te brengen van de mogelijkheden zodat er naar ons als Belgisch Erkend Stamboek geen verwijten kunnen worden gestuurd en U ALS EIGENAAR VAN EEN PAARDACHTIGE wel degelijk op de hoogte was van de procedure die U kunt volgen.
Beste liefhebber, als secretaresse van Welsh Belgium wil ik er U ALS EIGENAAR op wijzen dat U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET IN ORDE BRENGEN VAN DE GEGEVENS VAN UW PAARDEN EN PONY'S VOLGENS DE BELGISCHE WETTELLIJKE BEPALINGEN. Stel het NIET uit om Uw paard wettelijk in orde te brengen. U kunt ervan overtuigd zijn dat er op korte termijn meerdere controles zullen gebeuren door inspecteurs om te controleren of Uw paardachtige in orde is met de Belgische wetgeving. Op dit ogenblik is er al een zeer grote controle in de slachthuizen; daarnaast zullen er op meerdere evenementen grote controles gebeuren. Zorg dat U op een evenement het paspoort + mutatieluik van Uw paardachtige in Uw bezit heeft en wees ervan overtuigd dat U geen controle hoeft te vrezen. Neem Uw verantwoordelijkheid op en bezorg Uzelf geen moeilijkheden zodat U gespaard blijft van grote boetes. Na deze boete dient U alsnog alles in orde te brengen. Let op ! Deze maatregel van de vereenvoudigde procedure is nog van kracht tot 1 juli 2008 ! Nadien kan U niet meer genieten van deze procedure !
Tot slot wil ik aan U als lezer nog even melden dat ikzelf, naast secretaresse van Welsh Belgium net zoals U een fokker en eigenaar ben van raspony's, die zelf full time werkt en dat ik eveneens die kosten moet dragen voor mijn fokkerij van Welsh pony's. Maar ik ben ervan overtuigd dat de kosten voor chippen, databank en mutatieluik…. het plezier aan onze Welsh pony's niet kunnen vernietigen. Ikzelf wil voor 1 juli 2008 met een gerust geweten met eender welke Welsh pony op de openbare weg komen om naar de show te gaan of met één van onze merries ter dekking gaan naar de beste Welsh hengst om de geslaagde combinatie te vinden en een super veulen in 2009 te fokken ! De liefde voor onze Welsh pony's blijft ! Heeft U nog vragen, of is er iets niet duidelijk, dan wil ik U graag in alle oprechtheid te woord staan aangaande deze materie. Vooraleer U alles opstuurt naar het secretariaat, neem contact op met het stamboekkantoor zodat U op de hoogte bent van de documenten die U in Uw geval dient op te sturen naar het secretariaat. We verzekeren U van een goede en correcte service !

Anita AERTS-THYS, WELSH BELGIUM, Slameuterstraat 43, 2580 PUTTE Tel. 015/76.01.08

Nieuw werkdocument aangaande de Europeese regelgeving(moeder-dochter stamboek)
Aangaande dit onderwerp is er een eventuele vernieuwing in de Europese regelgeving (Working document on the possible changes in the EU legislation on breeding animals) betreffende de identificatie en registratie van paardachtigen. Deze zou in de toekomst veranderingen teweeg kunnen brengen op het gebied van registratie en samenwerking tussen de stamboeken. Hoewel de samenwerking tussen moeder-en dochterstamboeken al uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw stamt (zie bv. richtlijn 427/90/EEG). Art. 5 van het vermelde werkdocument regelt samen met Annex 1 bij hetzelfde document verder de onderlinge erkenning tussen lidstaten van stamboeken. Deze annex duidt in haar deel 2 op een in de toekomst nog nauwere samenwerking tussen moeder -en dochterstamboek: “bodies that establish or maintain the book of the origin of the breed shall […] and coöperate closely with the bodies in Member States maintaining a filial-book of the breed […]”. Dit slaat natuurlijkerwijze op samenwerking tussen de Unielidstaten.
In dezelfde Annex staan nog andere voorwaarden om als erkenbaar zusterstamboek te worden aanvaard. Er wordt naar een zekere efficiëntie gevraagd voor deze te erkennen stamboeken, waaronder een efficiënte omgang met data. Wat in onze ogen bv. betekent dat de kandidaat representatief zal moeten zijn voor het ras binnen de lidstaat in kwestie. In kleinere landen zal zich dit dan waarschijnlijk beperken tot de huidige erkende stamboeken.
Met andere woorden, Welsh Belgium mag zich zeker geroepen voelen om ons hiervoor kandidaat te stellen. En met het huidige werkdocument nog steeds in de pipeline is het ook mooi om te zien hoe ons Engels moederstamboek naar een erkenning van de dochterstamboeken wilt gaan. Zoals eerder dit jaar al vermeld, heeft ons stamboek naar een kostenvermindering gewerkt inzake de dierenartskosten voor veulens die eerst in het moederstamboek werden ingeschreven en nadien bij Welsh Belgium. Een initiatief dat geslaagd is in samenwerking met het federaal voedsel agentschap en de Belgische Confederatie van het Paard. Een nauwere samenwerking is dan ook toe te juichen en kan hopelijk leiden tot nog meer voordelen voor de liefhebber.
Hoewel er dus nog geen sprake is van al geldende wetgeving, werden er dus al een aantal initiatieven genomen naar een nauwere samenwerking.

Stijn Aerts

Verslag Internationale vergadering Builth Wells, Wales, 22 juli 2012 
Op zondag 22 juli laatstleden ging er weer een Internationale vergadering door te Builth Wells, Wales.  Anita Aerts vertegenwoordigde ons stamboek Welsh Belgium.  Op deze vergadering werd  er gesproken over de nieuwe Europese regelgeving die op komst is aangaande de relatie moeder- en dochterstamboeken over gans Europa.     De secretaresse van het moederstamboek deelde ons mede dat er op de vergadering van hun bestuur werd beslist dat de hele procedure voor de erkenning als dochterstamboek van de WP&CS  zal bestaan uit twee delen.  Eerst zullen de reglementen van de stamboeken worden nagekeken door de WP&CS in Wales en nadien zullen de  boeken worden opgevraagd voor controles. Echter, over het tweede gedeelte  is de volledige procedure nog niet uitgewerkt door hen.   De WP&CS weet nog niet hoeveel tijd dit alles zal in beslag nemen om alles na te kijken per stamboek en wat de eventuele kosten hiervan zullen zijn voor de stamboeken.  Dit wil zeggen dat er tot op heden nog geen enkel stamboek officieel erkend is als dochterstamboek van de WP&CS, en dat er alleen nog maar voorbereidingen tot erkenning lopende zijn bij de WP&CS.
VOOR  ALLE DUIDELIJKHEID ;  TOT OP HEDEN IS ER NOG GEEN ENKEL STAMBOEK OVER DE GANSE WERELD OFFICIEEL ERKEND ALS DOCHTERSTAMBOEK VAN DE WP&CS.
Welsh Belgium heeft  hier aangaande al de nodige stappen gezet en volgt de evolutie voor wat betreft deze nieuwe wetgeving op de voet. We hopen jullie hier in de toekomst nog meer over te kunnen informeren.
In 2013 zal er geen Internationale show plaatsvinden. Omwille van de hoge kostprijs voor de organisatie ervan, is er geen enkel land bereid gevonden om de volledige kosten op zich te nemen. Er wordt wel gewerkt aan een procedure om de organisatie beter mogelijk te maken voor ieder land, ook voor de kleinere landen.  Ieder land zou bv. Een kleine bijdrage kunnen doen pro rata het aantal leden ! Ieder land gaat met zijn bestuur bespreken wat de mogelijkheden zijn voor hun land !  In 2015 organiseert Denemarken de Internationale show; zij hebben dan een jubileumjaar !