Show reglement

Show reglement

ALGEMEEN

De wedstrijden en keuringen staan open voor alle Welsh pony’s, Welsh cobs en gekruiste Welsh, ingeschreven in het B.W.P.&C.S. of in andere erkende buitenlandse Welsh Pony stamboeken, indien deze Welsh beantwoorden aan de internationale toelatingscondities.

Om deel te nemen aan de Nationale show dienen de dieren ingeschreven in het B.W.P.&C.S. en toebehorende aan een lid van het B.W.P.&C.S.

Wanneer een pony wordt geleased door een persoon, dient deze al te zijn gehuurd voor een termijn die aanvangt minimum 6 maanden voor de nationale show. Desbetreffend dier dient tevens ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony en Cob Stamboek.

Deelnemers dienen zichzelf steeds op een ordentelijke en beleefde manier te gedragen, aangezien ze de Welsh rassen en het stamboek vertegenwoordigen. Aanstootgevende taal wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd of het nu tegen mede-deelnemers, eigenaars, voorbrengers, juryleden, stewards of Show organisatoren is. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De personen die weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen of bevelen van de jury, kunnen door deze jury uit de keuring of de prijskamp gesloten worden.

De Raad van Bestuur mag de schorsing voor een bepaalde duur van het schuldig lid, zijn uitsluiting uit bepaalde prijskampen of andere sancties uitspreken.

Juryleden mogen niet benaderd worden op de dag van de show.
Deelnemers, eigenaars en voorbrengers worden verondersteld op de hoogte te zijn van de regels van de show en het stamboek.

Het is hun verantwoordelijkheid om op tijd in de ring te zijn en mogen niet verwachten dat de showorganisatoren of de jury een reeks laten wachten voor hen.

Een deelnemer mag de ring niet verlaten tenzij hij toestemming gekregen heeft van de jury via de steward.

Deelnemers dienen deftig en naar omstandigheden gekleed te zijn. Stal-reclame op kledij is in de ring streng verboden.

Deelnemers moeten zich ervan vergewissen dat ze het juiste nummer voor het voorgebrachte dier dragen.

Het welzijn van de pony of cob is van het hoogste belang. Kreupele, zieke of te vette dieren mogen niet naar de show gebracht worden of deelnemen in hun reeks.

Beleefde manieren worden op elk moment verwacht.

Het gebruik van artificiële middelen (bv. Plastic zakken, overmatig gebruik van zweep, blikjes, enz.) om het voorgebrachte dier op te winden, is niet aanvaardbaar en kan bestraffing (incl. het verlaten van de ring) tot gevolg hebben.

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer het inrichtend Comiteit te ontlasten van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeluk, diefstal of andere schade aan een persoon, een dier of een ander voorwerp, tijdens of buiten de wedstrijd.

GEDRAG

Als een onhandelbaar dier ongevallen kan veroorzaken, is de jury gemachtigd het te laten verwijderen uit de ring.

Deelnemers mogen tijdens het jureren hun pony’s niet uit de ring nemen zonder toestemming van de jury. De reeks eindigt als de jury zegt dat de deelnemers kunnen beschikken.

Deelnemers mogen geen dier showen onder een jury, die een financieel voordeel heeft of gehad heeft in desbetreffend dier – dekgeld uitgezonderd (de deelnemer zijnde de eigenaar, huurder of persoon die het dier keuringsklaar maakt/voorbrengt)

Een jury mag geen pony beoordelen, die – voor zover de jury het weet – gefokt, verkocht, gehuurd of voorgebracht werd door de jury of zijn/haar directe familie of werkgever. Als de jury enige redelijk grond heeft om te veronderstellen dat deze regel overtreden wordt, dient hij de deelnemer te vragen de ring te verlaten en het dier terug te trekken. De jury’s beslissing is ontegensprekelijk in elk geval.

Een ruiter, menner of voorbrenger mag niet deelnemen in een reeks, die wordt gejureerd door een persoon voor wie hij/zij gedurende de laatste 12 maanden een pony heeft voorgebracht (aan de hand, onder het zadel of aangespannen).

Een deelnemer of voorbrenger mag geen dier opgeven voor een reeks, welke wordt gejureerd door iemand die voor hem een dier heeft voorgebracht gedurende de laatste 12 maanden (12 maanden worden geteld van de laatste dag dat het dier werd geshowd door die persoon).

Vervangen of benoemen van de deelnemende pony s is niet toegestaan.

Vervangen van de voorbrenger is niet toegestaan zonder toestemming van de jury.

Enkel de jury, de steward en voorbrengers welke hun pony’s of cobs houden, worden in de ring toegelaten. Het is verboden dat een tweede persoon de pony volgt met of zonder zweep. Het is eveneens verboden dat derde personen de ring binnengaan.

Een deelnemer mag zich enkel tot de jury wenden via de steward.

Het is aangewezen in stap de ring te betreden zonder de anderen te hinderen, noch door geschreeuw, noch door te dicht bij de andere al aanwezige pony’s te komen. Bij het klasseren van de pony’s moet men zich gewillig plaatsen op de door de jury of steward aangeduide plaats.

Boek der rechters. De jury en steward mogen niet in het bezit zijn van het dagprogramma in de ring. De inrichters moeten een “boek van de rechter” voorbereiden met enkel vermelding van het nummer van de deelnemer, zijn ouderdom en eventueel zijn geslacht, wanneer mannelijke of vrouwelijke samen in een klas worden voorgesteld. Ze moeten een blad per klas gebruiken. De inrichters zullen na het einde van de wedstrijd een programma geven, waarin de klassering aangeduid is, zodat de jury kan zien wat hij geoordeeld heeft.

RUBRIEKEN AAN DE HAND

De volgende schofthoogtes zijn van toepassing bij de Welsh pony’s en cobs

Sectie A Welsh Mountain Ponies Niet hoger dan 121.9cms
(12.0 hands)

Sectie B Welsh Ponies Niet hoger dan 137.2 cm
(13.2 hands)

Sectie C Welsh Ponies
(van het Cob Type) Niet hoger dan 137.2 cm
(13.2 hands)

Sectie D Welsh Cobs Groter dan 137.2 cm
(13.2 hands)

Part-bred Gekruiste Welsh met een minimum van 12,5 % zuiver Welsh bloed Geen hoogte limiet

De merries, hengsten of ruinen welke de maximum schofthoogte voor hun sectie overschrijden, mogen deelnemen aan de gebruiksklassen voorzien voor hun grootte, maar NIET aan de hand.

Leeftijd wordt berekend vanaf 1 januari van het geboortejaar.

Als een pony, volgens de opinie van de jury, niet gezond is, kan het jurylid deze deelnemer uit de ring laten verwijderen of laatst plaatsen naar eigen goeddunken. De beslissing van de jury is in deze definitief.

De Welsh zijn een “native” ras en te veel toiletteren en trekken verstoord hun ‘native’ karakter. Dieren van zuiver ras in de secties A, B, C, D moeten zo natuurlijk mogelijk geshowd worden, manen en staart mogen niet ingevlochten worden m.u.v. een (optioneel) smal vlechtje achter het oor.

Dieren van 3 jaar en jonger (met inbegrip van veulens) magen niet geschoren worden. Lange haren aan de kaaklijnen en deze welke uit de oren komen mogen bijgeknipt worden, zodat een zo natuurlijk mogelijk lijn gevolgd wordt. De tastharen rond de neus mogen bijgeknipt worden

Dieren van 4 jaar en ouder, welke geschoren werden voor winter activiteiten, mogen geshowd worden. ‘Vers’ scheren voor voorjaarsshows is niet toegestaan. Juryleden moeten hier speciaal op letten. Benen mogen niet geschoren worden. Lange haren aan de kaaklijnen en deze welke uit de oren komen mogen bijgeknipt worden, zodat een zo natuurlijk mogelijk lijn gevolgd wordt. De tastharen rond de neus mogen bijgeknipt worden.

Als de manen en staart heel dik zijn, kunnen deze discreet uitgedund worden om de toplijn en achterhand beter te laten uitkomen. De staart dient er natuurlijk uit te zien en mag niet recht afgeknipt worden.

Kunstmatig veranderen van de aftekening (zoals vermeld op het paspoort) worden niet toegestaan, noch het toevoegen van valse manen en staart.

Welsh part-breds worden bij voorkeur ingevlochten, maar dit is optioneel.

Vriesbranden is toegestaan.

De schacht van een zweep of stick mag niet langer zijn dan 75 cm

Hengsten en jonge hengsten
In het belang van de veiligheid, dienen alle hengsten vanaf 2 jaar en ouder, een aangepast bit te hebben en te worden begeleid door een voorbrenger, die op 1 januari van het lopend jaar de leeftijd van 14 jaar (of ouder) heeft bereikt.
Elke deelnemers in de hengstenklasse (dieren ouder dan 3 jaar) dienen in het bezit te zijn van een deklicentie.
Voor hengsten is zgn. ‘stallion show tack’ toegestaan

Merries
Fokmerries met veulen aan de voet, moeten 4 jaar of ouder zijn.
Merries van 3 jaar oud met veulens kunnen niet geshowd worden.
Veulens moeten in de ring hun moeder vergezellen, tenzij men een veterinair bewijs, dat de afwezigheid van het veulen rechtvaardigt, kan voorleggen.
Een ‘novice’ fokmerrie is een pony of cob, die voor 1 januari van het lopende jaar nog ‘fokmerrie’-reeks gewonnen heeft.
Een ‘barren (lege)’ merrie is – voor showdoeleinden – een merrie die in het lopende jaar nog geen veulen heeft gehad of zal voortbrengen.
In geval de merrieklasse niet wordt gespitst, mogen drachtige merries deelnemen.

Veulens
Veulens onder de 3 weken mogen niet geshowd worden.
Veulens dienen aangelijnd te worden voorgebracht.

Youngstock mogen geshowd worden in witte webbing- of touwhalsters, lederen halster of showhoofdstel.
Merries/ruinen van 4 jaar of ouder mogen geshowd worden in witte webbing- of touwhalsters, lederen halster, show- of rijhoofdstel.

GEBRUIKSKLASSEN

Algemeen
In alle gebruiksklassen moeten de dieren 4 jaar of ouder zijn.
Merries, die een veulen zogen, mogen niet deelnemen aan bereden of aangespannen klassen.
Enkel in de ‘leading rein’ mag een dier aangelijnd zijn.
Grooms en helpers dienen te allen tijde proper en deftig gekleed te zijn, als ze in de ring komen.

‘leading rein’

Deze reeks staat open voor geregistreerde Welsh sectie A of B of part-bred, merries of ruinen niet groter dan 121.9 cm. Ruiters moeten de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben en niet ouder zijn dan 9 jaar op de 1ste januari van het lopende jaar. Ponies moeten geshowd worden met gebroken bit, de teugels moeten direct van het bit naar de ruiters hand gaan. Het leidtouw mag enkel aan de neusriem worden vastgemaakt; zonder extra toevoegsels aan of op het zadel.

‘first ridden’
Deze reeks staat open voor geregistreerd Welsh sectie A of B of part-bred, merries of ruinen niet groter dan 128cms. Ruiters mogen op 1 januari van het lopende jaar hun 12de verjaardag nog niet bereikt hebben. Ponies dienen geshowd te worden in een aangepast hoofdstel. Ponies moeten niet galopperen, met uitzondering van in hun individuele voorstelling.

Bereden klassen
Als een ruiter van zijn paard valt, mag hij niet opnieuw opstijgen. Hij dient de ring aan de hand te verlaten en kan niet meer aan de reeks deelnemen.
Een goede veiligheidshelm dient te allen tijde gedragen te worden. Een deelnemer, die zijn/haar cap verliest of waarvan het kinbandje loskomt, dient dit – op straffe van uitsluiting – in orde te brengen alvorens verder deel te nemen. Hij/zij mag afstijgen zonder straf om de cap op te rapen, of mag het aangeboden krijgen of mag zonder straf stilstaan om het kinbandje weer aan te brengen.

Er mag niet van ruiter gewisseld worden gedurende de klasse. Als een deelnemer met 2 dieren gekwalificeerd wordt voor het kampioenschap, dienen ze een vervangende ruiter te voorzien, die voldoet aan de vereisten van de reeks.

De vereniging vraagt dat alle onder het zadel voorgebrachte secties (hengsten, merries en ruinen) de stap, draf en arbeidsgalop tonen.
Ruiters zullen verzocht worden om tijdens hun individuele show een uitgestrekte galop te tonen. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de jury / show beslist dat het te gevaarlijk is om uitgestrekte galop te doen.
Klassen worden beoordeeld op manier van bewegen (incl. gedrag), conformatie en rastype.
Deze klassen kunnen opgedeeld worden volgens hoogte, leeftijd van de ruiter, sectie, …

Leeftijd van de ruiter
Er is geen leeftijdsbeperking voor ruiters van zuiver gefokte bereden Welsh pony, cob of Welsh part-bred, met uitzondering van hengst, waarvoor de ruiter de leeftijd van 12 jaar moet bereikt hebben op 1 januari van het lopend jaar, als het een sectie A, B, C of part-bred van minder dan 137.2 cm betreft en 14 jaar voor sectie D of part breds groter dan 137.2 cm.

Uitrusting bereden klassen

Zadel – goed passend en comfortabel. Het gebruik van een effen zadeldoek is optioneel.
Hoofdstel – gebroken bit of stang&trens of Pelham. Cavesson neusriem, effen frontriem, geen koper zoals bij in-hand-hoofdstellen.
Sporen zijn niet toegestaan.
Geen extra uitrusting (zoals bv. Martingale, strijklappen…).

Bereden kledij
Kledij moet een verzorgde, veilige en comfortabel indruk geven
Hoofddeksel. Een veiligheidshelm dient te allen tijde gedragen te worden.
Rijbroek. Een licht gekleurde rijbroek. Stijl van laarzen is optioneel
Rijjas : bij voorkeur tweed rijjas met of zonder effen gekleurd ondervestje
Hemd : bij voorkeur licht gekleurd hemd met kraag en das
Het dragen van handschoenen heeft de voorkeur.
Geen juwelen toegestaan.

Aangespannen klassen
Menners, grooms, passagiers dienen tenminste 14 jaar te zijn op 1 januari van het lopende jaar. In het geval de menner jonger is dan 18, dient hij/zij vergezeld te zijn van iemand van 18 jaar of ouder. In geval van twijfel, zal een bewijs gevraagd worden.
Private drive klassen volgende de regels van de B.D.S.

MOGEN VEULENS DEELNEMEN AAN HET SECTIE KAMPIOENSCHAP ?

Er wordt beslist door de Raad van Beheer :

   De Raad van Beheer staat toe dat de veulens mogen deelnemen aan het sectiekampioenschap op de keuringen van Welsh Belgium.


KLACHTEN
Klachten dienen schriftelijk worden ingediend, binnen de 30 minuten na het einde van de betrokken reeks en op het secretariaat worden neergelegd, vergezeld van een som van 125€.
Deze wordt niet aan de klager teruggegeven indien de klacht onnodig of zonder grond is. 
De klacht zal onderzocht worden door de Raad van Bestuur, in overleg met de juryleden.  Het resultaat van het onderzoek zal schriftelijk aan de deelnemer worden meegedeeld. Een gerechtelijke betwisting is niet mogelijk.
Tegen de uitreiking of weigering tot uitreiking van premiums, medals en predikaten is geen verzet mogelijk.

Dit reglement gaat in vanaf 1 november 2018 en vervangt alle voorgaande keuringsreglementen.
Dit reglement werd opgesteld op basis van het reglement van de W.P.&C.S.

Nieuw 2019-2020
Het Bestuur van Welsh Belgium heeft beslist dat:

- voor evenementen vanaf 1 oktober de pony’s mogen geschoren zijn in de gebruiksklassen. 

- alle young handlers moeten verplicht een tok dragen.

- de kleding in de ring moet gepast zijn !’ Draag geen t-shirts zonder mouwen in de showring !