Mededelingen

WELSH BELGIUM doet geen aanpassing aan het reglement : ‘fokker van het jaar’ in 2024.

Iedereen van harte succes !

In 2024 zullen we ‘DE FOKKER VAN HET JAAR’ verkiezen aan de hand van de uitslagen op de WELSH BELGIUM keuringen aan het reglement : ‘fokker van het jaar’ 2024, hieronder beschreven.

Iedereen van harte succes !

In 2024 zullen we ‘DE FOKKER VAN HET JAAR’ verkiezen aan de hand van de uitslagen op de keuringen; deze keer zal er per sectie de ‘beste fokker per sectie’ worden ber­ekend. Dit houdt in dat één of meerdere pony’s van één- zelfde stalnaam op shows deelnemen, georganiseerd door Welsh Belgium – Spring Show Heusden-Zolder, Int. Summer show Alden Biesen,  Na­tionale Show, Show St. Lievens Houtem. Ter verduideli­jking : deze pony’s komen in aanmerking voor dit klasse­ment als deze deelnemen, ongeacht welk resultaat. De pony hoeft niet noodzakelijk meer in eigendom te zijn van de fokker. De fokker dient wel lid te zijn van Welsh Belgium voor 1 april 2024.

De punten worden als volgt toegekend :

* 4 punten voor de eerste plaats

* 3 punten voor de tweede plaats

* 2 punten voor de derde plaats

* 1 punt voor de vierde plaats

 * 0.5 punt voor de vijfde plaats en de volgende

Er zijn dus bekers voorzien voor de beste fokker van de sectie A, de sectie B, de sectie C, de sectie D, de sectie Part Bred.

De aandenkens zullen worden uitgereikt op de volgende Spring Show.

Veulengeboortes

Zorg dat U de aangifte van de geboorte van uw veulen kort na de geboorte aanmeldt bij het stamboek zodat de procedure snel kan starten en stel dit niet langer uit om dit in orde te brengen. Volg de procedure ook zelf op, zodat de identificatie van de veulens binnen de wettelijke termijn kan worden afgewerkt.

Laattijdige inschrijvingen voor keuringen

We zijn altijd heel blij als we veel inschrijvingen hebben op onze keuringen en we menen oprecht dat iedereen van harte welkom is op deze keuringen. Toch willen we onze deelnemers graag aanmoedigen om tijdig in te schrijven voor de keuringen omwille van de organisatie vlot te laten verlopen en bv. snoepjes voor de kinderen allemaal in één keer te kunnen aankopen. Vanaf 2019 zullen de inschrijvingen voor de keuring nog gebeur­en aan het gewone tarief van 15 euro tot en met de sluitingsdatum voor de keuring in voorprogramma; latere inschrijvingen zullen mogelijk zijn aan de meerprijs van 10 euro per in­schrijving. Let op ! Laattijdige inschrijvingen kunnen slechts aanvaard worden tot de catalogus klaar is want ALLE inschrijvingen dienen opgenomen te zijn in de catalogus.  Nadien is inschrijven NIET meer mogelijk.

Inschrijvingen van een veulen

Wanneer je als fokker de aanvraag voor identificatie via de website van Welsh Belgium doet, gelieve dan eve­neens heel spoedig de originele dekbon op te sturen naar het secretariaat van Welsh Belgium aub. Het sec­retariaat kan slechts de procedure starten van zodra we de officiële dekbon hebben ontvangen, alsook de regis­tratiekosten voor het veulen hebben ontvangen. Gelieve in de mededeling van de overschrijving de naam van het veulen te vermelden aub.

Van zodra het veulen geboren is, onderneem dadelijk actie met de registratie en wacht niet aub. Er zijn tal van regels die moeten nagekomen worden , zowel door Welsh Belgium, het moederstamboek (WPCS) als de Belgische Overheid (databank).

Registraties veulens !!!

Men kan de aanvraag voor identificatie zelf aanvragen via de website van Welsh Belgium met de knop online veulenmelding. U dient dan NOG ALTIJD DE ORIGINELE DEKBON op te sturen naar het secretariaat van Welsh Belgium. Het stamboek kan de registratie van het veu­len niet starten zolang wij niet in het bezit zijn van de originele dekbon (ook al heeft u de aanvraag al gedaan via de website van Welsh Belgium). Dit is de voordeligste weg.

Indien de dekbon van het buitenland is, dient eveneens de aan­vraag voor identificatie te worden meegestuurd met de dekbon naar het secretariaat van Welsh Belgium. De aanvraag voor identificatie kan nog UITSLUITEND digitaal gebeuren.

EEN WIJZE RAAD : WACHT NIET MET DE AAN­VRAAG VOOR REGISTRATIE VAN UW VEULEN EN ONDERNEEM DADELIJK ACTIE ! START MET DE REGISTRATIE VAN UW VEULEN ZO SPOEDIG MO­GELIJK !!!

Belgische databank voor Paardachtigen

Kijk na of al uw Welsh pony’s en Cobs, die in uw bezit zijn, in orde zijn met de Belgische wetgeving. Dit wil ze­ggen dat deze pony’s, die op Belgische bodem leven, geïdentificeerd zijn : ze moeten voorzien zijn van een paspoort en van een microchip en tot slot maar niet minder belangrijk , ze moeten zijn opgenomen in de Bel­gische databank van de Paardachtigen. Kijk dit zorgvul­dig na op korte termijn dat al uw Welsh pony’s of cobs in orde zijn. Indien ze nog niet in orde zijn, graag dit met veel spoed in orde brengen zodat U alle problemen voorkomt. Heeft u nieuwe pony’s geïmporteerd, zorg ervoor dat U ze dadelijk in orde brengt voor de Belgische wetgeving en dat ze geïdentificeerd zijn . Voorkom Uzelf verrassingen als bijkomende administratie en kosten bij laattijdig in orde brengen van de identificatie van uw nieuwe welsh pony’s en Cobs. Wenst U hulp, steeds tot uw dienst op het secretariaat

Opgelet ! Opgelet ! Opgelet !

Beste Welsh pony & Cob liefhebbers,

Ook al heeft U uw pony reeds in orde gebracht met Horse-ID (databank voor paardachtigen van BCP), voor alle stamboekadministratie dient U zich nog steeds te wenden tot het secretariaat van Welsh Belgium. Gelieve dus voor alle stamboekadministratie : importen, regi-straties van veulens, eigendomsoverdrachten enz.

U ook blijvend te wenden tot het secretariaat van Welsh Belgium, Slameuterstraat 43, 2580 Putte. Tel.003215760108 na 20.00 of welsh.belgium@skynet.be

HorseID

Sinds 2005 moeten alle paardachtigen op Belgisch grondgebied geregistreerd worden in de centrale da­tabank. Dit is een wettelijke verplichting die voor alle paardenhouders geldt.

Begin 2016 werd een volledig nieuw systeem uitgewerkt voor de centrale databank, nl. Horse ID. De dossiers kunnen nu volledig digitaal afgewerkt worden. Sommige zaken kunnen via briefwisseling geregeld worden. Maar u doet er goed aan om uw registraties on­line af te handelen.

Identificatie is het voordeligst online. Mutaties blijven trouwens gratis.

Nieuw Foktechnisch RegIement

Vanaf 1 november 2018 moest elk Europees stam­boek een nieuw foktechnisch reglement opmaken, conform de nieuwe Europese Verordening. Welsh Bel­gium heeft dat ook in orde gebracht en dit is met de Vlaamse Overheid en bevoegde instanties besproken. Dit werd goedgekeurd. Op korte termijn zal dit wor­den gepubliceerd op onze website van Welsh Belgium www.welshbelgium.be 

DNA-patroon

Pony’s die nog over geen dna-patroon beschikken en waarvoor volgens ons foktechnisch reglement een dna-patroon nodig is, dienen dit aan te vragen bij het labo, aangesteld door Welsh Belgium. Op dit ogenblik is dit labo Zoolyx, Groeneweg 17, 9320 Erembode­gem.

Paspoort

Het paspoort, uitgereikt door elk erkend Belgisch stam­boek, waaronder Welsh Belgium, moet voldoen aan de wettelijke Europese voorschriften. Daarom is het niet meer mogelijk dat het Welsh Belgium paspoort wordt vervaardigd op het secretariaat . De gegevens wor­den door ons secretariaat doorgestuurd naar een druk­kerij, die werkt volgens de voorgeschreven normen. Dit betekent wel dat U moet rekening houden met een lan­gere tijdsduur voor het afleveren van een paspoort van uw veulen.

Mutatiebericht

Bij verkoop moet je het nieuwe mutatieformulier invullen, je kan dit vinden op de website van het BCP nl. mutatie-formulier nr2 Wijziging houder !!!

Belangrijk

Als U een Welsh pony of Welsh Cob koopt, verifieer of de schets in het paspoort overeenstemt met de pony en in de mate van het mogelijke of de chip overeenstemt tussen paspoort en pony. Zo kunt U vele problemen en discus­sies vermijden.

Eigendomsoverdracht

Als U een Welsh pony of Welsh Cob verkoopt, kan u de nieuwe eigenaar van de welsh pony dit onderstaande document laten ondertekenen zodat we deze nieuwe liefhebber kunnen aanschrijven met de vraag om de mu­tatie op zijn naam in orde te brengen.

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Het Secretariaat van Welsh Belgium

Document te handtekenen door de nieuwe eigenaar bij de verkoop van een Welsh pony of Cob.

Nieuwe eigenaar:    ...............................................................................

Adres :  ..................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................

Telefoonnummer : ..................................................................................

 Naam van de Welsh pony         .....................................................

 UELN nummer van de welsh pony        ...........................................................

verklaart hierbij dat hij mag gecontacteerd worden door Welsh Belgium, aangezien de mutatie van eigenaar ook in de databank van het Welsh stamboek dient aangepast te worden.

Datum :

Handtekening :

Naam :

 

Nieuwe regel sinds 2016 in navolging van het moederstamboek, de WPCS.

Sinds 2016 geldt er bij de WPCS en vervolgens dus ook bij Welsh Belgium dat elke merrie, waarvan het eerste veulen geregistreerd wordt bij het stamboek, het DNA-patroon moet bepaald worden. Aangezien Welsh Bel­gium de reglementen van het moederstamboek zoveel als mogelijk wil volgen, zullen we bij Welsh Belgium ook deze regel toepassen vanaf het fokseizoen 2016. Con­creet houdt dit dus in dat we aan de fokker het papier zullen sturen voor het labo om dna te nemen van de moeder van zodra het extra bedrag van 58 euro voor dna is betaald door de fokker. Erg jammer dat de kosten voor de registratie van een veulen hiermee omhoog gaan. De positieve kant is dat we na een bepaalde tijd over een groot bestand beschikken van dna van de merries, wat van pas kan komen om een pedigree te traceren van een pony.

Dit houdt dus in dat we binnen een aantal jaren van alle merries ook het DNA-patroon zullen kennen die op­genomen zijn in ons stamboek.

Er wordt eveneens ouderschapscontrole uitgevoerd met de vader van elke nieuwe aangeboden hengst waarvoor een aanvraag van een deklicentie gebeurt.

DNA

Volgens de Europese richtlijnen zijn we verplicht een veulen te prikken bij registratie als controle van cor­retheid van afstamming aan de hand van DNA-bepaling. Aangezien we er willen op toezien dat zich niemand geviseerd voelt, heeft het Bestuur van Welsh Belgium beslist dat het veulen, waavan het veulenbericht op het secretariaat toekomt als 5deen als 15de, geprikt wordt voor bepal­ing van DNA. Indien meer dan 100 veulens, zullen we ook het 25ste veulen laten onderzoeken via dna controle omdat we dan wettelijk voor Vlaamse overheid 3 veulens moeten nakijken op DNA. Hiervoor dient alleen de dierenarts haren te trekken of bloed te nemen zodat wij van dat veulen het DNA-patroon kunnen laten bepalen. Het stamboek­secretariaat stuurt een brief en de documenten voor het labo naar de desbetreffende dierenarts, die door de fok­ker is aangeduid om de identificatie uit te voeren. In­dien blijkt dat de afstamming van het geprikte veulen niet overeenstemt met de aangegeven informatie van moeder en vader zoals op de dekbon, zal het lid een boete van 300 euro dienen te betalen en de nieuwe kosten voor de bepaling van DNA van de nieuwe aangeduide vader eveneens voor zijn rekening te nemen. Pas nadat de af­stamming is aangetoond door het labo, zal het veulen worden geregistreerd bij Welsh Belgium.

DNA-patroon

Net zoals bij het moederstamboek, dient het DNA-pa­troon te worden bepaald van elke merrie, waarvan haar eerste veulen wordt geregistreerd bij Welsh Belgium. De fokker van het veulen dient deze DNA-analyse te be­talen aan ons secretariaat van Welsh Belgium. Indien een hengst een deklicentie bekomt, wordt ook het DNA-patroon bepaald en dient de eigenaar dit te betalen aan het stamboek. Dit DNA-patroon blijft bewaard bij het onderzoekende labo, Zoolyx te Erembodegem. Het dna-patroon, dat werd opgevraagd door Welsh Belgium voor één van je welsh pony’s (om welke reden dan ook), kan dan nadien wel door de eigenaar opgevraagd worden aan het secretariaat van Welsh Belgium, zonder enige bijkomende vergoeding. Indien dit per mail mag worden toegestuurd, kost het niets aan de eigenaar. Indien de eigenaar het dna-patroon verlangt via post, zal dit 5 euro extra kosten, ten laste van de eigenaar.

Rozetten

Het bestuur van Welsh Belgium heeft beslist dat er geen rozetten meer geschonken worden aan andere organisa­toren van keuringen of wedstrijden. Welsh Belgium zal dus alleen haar rozetten uitreiken in de toekomst. Deze maatregel is genomen omdat er weer een nieuwe initia­tieven genomen zullen worden door Welsh Belgium waar dus zelf ook rozetten dienen te worden aangekocht. Dank voor uw begrip.

Extra kosten voor pony’s die in België worden ingevoerd zonder gezondheidscertificaat !!!

Beste Welsh pony & Cob liefhebbers,

Ondertussen hebben we concrete informatie in verband met de kosten, verbonden voor pony’s die in ons land zijn ingevoerd ZONDER gezondheidscertificaat.

De labokosten van het onderzoek naar ‘infectueuze ane­mie’, die het FAVV oplegt als de pony niet vergezeld is van een gezondheidscertificaat of als het gezondheids­certificaat ouder is dan 30 dagen na opmaak, bedragen ongeveer 121,38 euro. U dient uiteraard ook uw dieren­arts te betalen die de bloedafname heeft gedaan en die kosten bedragen ongeveer 50 euro (afhankelijk van de dierenarts). In totaal zal U dus ongeveer 175 euro be­talen aan extra kosten vooraleer de pony kan worden opgenomen in de Belgische databank (BCP), conform de huidige wetgeving.

Hou er dus rekening mee dat U bij aankoop van een pony in het buitenland hiermee rekening houdt !

Indien uw nieuwe aankoop vanuit het buitenland be-schikt over een geldig gezondheidscertificaat, vervallen deze extra kosten en kan uw pony rechtstreeks worden ingebracht in de databank !

Inschrijvingen shows Welsh Belgium :

Omwille van nieuwe regelgeving dient men vanaf 2015 bij de inschrijvingen voor de shows van Welsh Belgium een copie van het middenblad van het passpoort en microchipnummer toe te sturen, alsook de bevestiging van encodering of mutatiedocument te bezorgen aan het secretariaat van Welsh Belgium. Voor alle inschrijvingen van hengsten vanaf 4 jaar of ouder, dient men een copie van de deklicentie mee te sturen met de inschrijving, alsook de copie van het paspoort. Voor de buitenlandse deelnemers volstaat het om een copie van het paspoort, alsook het microchipnummer te bezorgen aan het sec­retariaat van Welsh Belgium. Zorg steeds dat je het paspoort van je pony bij je hebt op de keuring. Dank bij voorbaat voor uw medewerking !

U bent allen van harte welkom op onze keuringen !

Fotograaf 2024

Hieronder vindt U de contactgegevens van Vivian !

Vivian Hesen.

Website: www.vivianhesen.nl

Facebook: www.facebook.com/vivianhesenfotografie

Email: Mail@vivianhesen.nl

Gsm: 0031620340514

Adres: Weisterbeekstraat 63, 5961 DM Horst

 

Aangetekende zending !!!

Het Bestuur van Welsh Belgium heeft beslist dat door een lid kan gevraagd worden of de zending (paspoort) aangetekend kan worden opgestuurd door het secretariaat. De kosten hiervan bedragen 10 euro. Gelieve dit bedrag mee over te schrijven.Ons rekeningnummer is BE 10 3630 4691 5304 met vermelding ‘aangetekend’.

Mededeling :

VVWC heeft 1.002 euro overgeschreven naar de bankrek­ening van Welsh Belgium. Ze stoppen met hun verenig­ing. Het bestuur van VVWC vraagt of we dit geld willen spenderen ten gunste van de liefhebbers tijdens onze evenementen. Het bestuur van Welsh Belgium dankt in eerste instantie VVWC om dit bedrag ten gunste te stel­len van onze stamboekvereniging. Daarom heeft het bestuur van Welsh Belgium beslist om dit geld te geven aan onze leden door gratis in te schrijven op de natio­nale show 2023; dan gaat het naar onze leden van Welsh Belgium. De leden die willen deelnemen moeten wel eerst hun inschrijving(en) betalen en indien aanwezig, krijgen ze het geld terug overgeschreven.

Het bestuur van Welsh Belgium wil ook wat meer doen voor de Belgisch gefokte pony. Daarom is er beslist om per sectie een klas in het leven te roepen waaraan enkel ‘Belgisch gefokte pony’s’ kunnen deelnemen die nog in eigendom zijn van hun fokker. De winnaar van deze klas in elke sectie zal 25 euro ontvangen in 2023. Vanaf 2024 zal dit worden bekeken of dit bedrag al dan niet kan be­houden worden of zal wegvallen maar deze klas per sec­tie van ‘Belgisch gefokte pony’s’ blijft wel bestaan. In 2024 zal deze klas per sectie van ‘Belgisch gefokte pony’s’ blijven bestaan en de eerste krijgt het bedrag van 25 euro, zoals in 2023. Echter, de inschrijvingen voor de nationale show dienen door de eigenaar zelf te worden betaald en worden niet meer terugbetaald door Welsh Belgium.

Brexit, nieuwe regels voor inschrijving bij Welsh Belgium !

Brexit is nu echt heel nabij. We zullen hiermee dan ook uitvoerig te maken krijgen aangezien ons moederstamboek,The Welsh Pony & Cob Society, ge­vestigd is in Wales, Verenigd Koninkrijk. Dit zal waar-schijnlijk een aantal grote wijzigingen met zich meebren­gen maar het zal pas allemaal heel duidelijk zijn na 1 januari 2021, afhankelijk of het een harde of zachte brexit zal zijn. Wij hopen uiteraard nog altijd op een zachte brexit want dan zullen er betere overeenkomsten worden gesloten tussen Europa en Verenigd Koninkrijk.

Echter, wat nu al duidelijk is dat er aan andere criteria moet worden voldaan om een Welsh Pony, komende van het moederland, te registreren bij Welsh Belgium.

Enkel en alleen zal Welsh Belgium dit dier nog kunnen inschrijven bij ons stamboek, na de brexit, (dus vanaf 1 januari 2021) als aan de twee volgende zaken is voldaan.

- Het moederstamboek staat op de lijst van de fok-organen (is tot op heden nog niet aangevraagd door het moederstamboek aan Europa)
- Er wordt voor het dier een zoötechnisch certificaat afgeleverd voor de binnenkomst in de Unie.

Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, kan het dier worden ingeschreven bij Welsh Belgium.

Dus, met andere woorden, zolang het moederstamboek de aanvraag aan Europa om op de lijst van de fokor­ganen te komen nog niet heeft in orde gebracht, kan Welsh Belgium deze dieren niet meer inschrijven.

Opgelet ! Opgelet !

We raden U aan, als U nog pony’s in uw bezit heeft, die beschikken over een paspoort van de WPCS en U deze wenst in te schrijven bij Welsh Belgium, dit voor 1 januari 2021 in orde te brengen om eventuele problemen te vermijden.

Hou er ook rekening mee dat op de nationale show van Het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek enkel pony’s mogen deelnemen die geregistreerd zijn bij onze stamboekvereniging. Het zou spijtig zijn dat U niet zou kunnen deelnemen met deze pony’s als we deze niet meer kunnen inschrijven vanaf 1 januari 2021. Hou er ook rekening mee dat het zou kunnen zijn dat de nakomelingen van deze dieren, vanaf 1 januari 2021, niet meer kunnen geregistreerd worden bij Welsh Belgium.